Aanvullende Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Babywaard Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten en conform de leveringsvoorwaarden van BO geboortezorg (Actiz en BTN). Deze leveringsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van Babywaard Kraamzorg; www.babywaard.nl.
De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de kraamzorg overeenkomst door de cliënt (opdrachtgever) en door Babywaard Kraamzorg (opdrachtnemer).
Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst wordt tevens deze algemene voorwaarden door de cliënt geparafeerd voor gezien.

Artikel 1. De te leveren zorg
o Babywaard Kraamzorg biedt zorg op maat.
o Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. (m.u.v. couveuse nazorg)
o De uren worden geïndiceerd op basis van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP). Afgenomen uren die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed worden door Babywaard Kraamzorg direct aan de client in rekening gebracht.
o Als Babywaard Kraamzorg door omstandigheden de zorg zelf niet kan verzorgen zal hiervoor een gekwalificeerde kraamverzorgende van KraamzorgPartners als back-up worden ingezet, om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Deze algemene voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.
o De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.
o Rond de 3e zorgdag wordt u gebeld door een lid van de Coöperatie Kraamzorggroep voor een tussentijdse evaluatie.

Artikel 2. ARBO-richtlijnen (Arbeidsomstandighedenwet)
o Babywaard Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
o In deze richtlijnen staat beschreven dat de werklocatie veilig moet zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit, na beoordeling van de kraamverzorgende niet het geval is, kan de zorg worden stopgezet.
o Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 80cm en een maximale hoogte van 90 cm staan.

Artikel 3. Vervoer
o Babywaard Kraamzorg heeft bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering afgesloten. Hierdoor mag zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. Dit is echter haar eigen keuze.

Artikel 4. Annulering
o Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering op medische gronden worden geen kosten berekend.
o Indien er op niet medische gronden geannuleerd wordt dan gelden de volgende annuleringskosten:
Voor de intake € 75,-
Na de intake € 150,-
Artikel 5. Tarieven
o De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236567_22/1/
o De vergoeding voor zorguren is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, bijgekochte zorguren door opdrachtgever, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. Het tarief hiervoor kunt u vinden op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236567_22/1/
o Bij verzekerden wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. Eigen bijdrage 2019 € 4,40 per uur kraamzorg.
o Bekijk voor uw eigen actuele situatie en vergoedingen op de polis van uw zorgverzekering.

Artikel 6. Ongewenst gedrag
o Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.
o Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan. En al het andere dat in het maatschappelijke verkeer als onbetamelijk wordt beschouwd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
o Opdrachtnemer kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
o Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed.
o Er mag door kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur (incl. deugdelijke aansluitingen) en deugdelijke en veilige materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
o Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij Babywaard Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van maximaal € 50,-.

Artikel 8. Verstrekking volmachten
o De opdrachtnemer maakt geen gebruik van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt.
o Er kan wel gebruikt worden gemaakt van een ‘Tikkie’.

Artikel 9. Klachten
o Een klacht over de opdrachtnemer en/of zorgverlening dient schriftelijk binnen 5 dagen na het afsluiten van de zorg te worden gemeld aan Babywaard Kraamzorg.
o Wanneer het niet wenselijk of mogelijk is de klacht te melden bij Babywaard Kraamzorg kan deze gemeld worden bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg. Contactgegevens van BO geboortezorg,
Wet de Verenigde Naties 1,
3527 KT Utrecht

Artikel 10. Geheimhouding & Privacy
o Babywaard Kraamzorg en degene die in opdracht van de Babywaard Kraamzorg betrokken zijn bij het proces van de levering van kraamzorg hebben een beroepsgeheim.
o De registratie van persoonsgegevens wordt volgens de procedure Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
o Opdrachtnemer dient volgens de wet de persoonlijke gegevens na beëindiging van de zorgovereenkomst te bewaren. Deze blijven ter beschikking bij en voor Babywaard Kraamzorg en de opdrachtgever. Indien gewenst kan de opdrachtgever schriftelijk een kopie aanvragen.
o Babywaard Kraamzorg zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij de veiligheid van kind en gezin in geding zijn en de opdrachtnemer wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
o De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. Wanneer de zorg wordt overgenomen door een back-up kraamverzorgende wordt deze ook niet aangemerkt als derden.

Contactgegevens:
Babywaard Kraamzorg is gevestigd aan:
Amer 6
1703 LC Heerhugowaard
Tel.: 06-21566969
Mail.: Info@babywaard.nl
Web: www.babywaard.nl
KvK: 69897727